Stowarzyszenie Vege Polska 

MISJA I WIZJA 

Nowoczesne myślenie o zdrowiu to myślenie o zmianie stylu życia i profilaktyce prozdrowotnej. Przekonanie to jednak wolno przebija się do naszej świadomości, potrzebuje szeroko zakrojonego wsparcia: działań promocyjnych i edukacyjnych, programów społecznych angażujących nie tylko uwagę, ale i zmianę postawy i zachowania pojedynczych osób.

Na takim gruncie zrodził się pomysł stworzenia Stowarzyszenia Vege Polska, które dawałaby możliwość zaprezentowania w jednym miejscu najważniejszych inicjatyw w dziedzinie promocji zdrowia poprzez wegetariański tryb żywienia zarówno w Polsce jak i na świecie. Platforma Stowarzyszenia została pomyślana jako miejsce do wymiany doświadczeń z najefektywniejszych projektów i programów polskich i zagranicznych w tym obszarze.

Stowarzyszenie Vege Polska jest organizacją typu non-profit i postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia wegetariańskiego na zdrowie, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych nie tylko u osób dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży.

Społeczeństwa rozwinięte płacą wysoką cenę za postęp cywilizacyjny – cenę zdrowia. Niestety, wraz z postępem nie idzie w parze świadomość prozdrowotna, stan zdrowia społeczeństw pogarsza się, podobnie jak nawyki i postawy życiowe. Potrzebne są uświadomienie i edukacja oraz nieraz proste i konkretne inicjatywy, które wytrącą ludzi ze stanu nieświadomości czy bierności.

Chcemy aby społeczeństwo w naszym kraju było VEGE, czyli świadome, zdrowe, odpowiedzialne i aktywne. Bycie VEGE to nie tylko styl życia czy wegetariański sposób odżywiania, to także najwłaściwsza i najzdrowsza moda. Moda na własne zdrowie. Moda na wiedzę i świadomość połączoną z racjonalnym odżywianiem.

Bardzo ważnym jest uświadomienie już najmłodszemu i młodemu pokoleniu jak ważne jest prawidłowe odżywianie, a także wybór zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie Vege Polska pragnie inspirować i motywować społeczeństwo do prowadzenia pasjonującego, a zarazem szczęśliwego życia opartego o solidną wiedzę.

Naszym priorytetem jest skuteczna edukacja prozdrowotna, która wpłynie na poprawę stanu zdrowia oraz zmniejszy liczbę osób zagrożonych otyłością, nadwagą oraz innymi chorobami cywilizacyjnymi związanymi ze stylem odżywiania. Alarmujące badania wskazują na niezrównoważony tryb żywienia i coraz mniejszą aktywność fizyczną już u dzieci i młodzieży, na ubożenie stylu życia oraz wzrastającą otyłość i ryzyko innych chorób cywilizacyjnych.

Staje się to prawdziwym wyzwaniem nie tylko dla lekarzy, ale dla całego społeczeństwa.

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wzrastają w szybkim tempie. W 2004 r. wynosiły niemal 40 mld zł, natomiast w 2012 r. przekroczyły kwotę 63 mld zł. Na 2013 r. przewiduje się wzrost wydatków do kwoty przekraczającej 66 mld zł. Takie same trendy są obserwowane w najbardziej rozwiniętych państwach świata.


Mając na uwadze:

  • poważny udział kosztów ochrony zdrowia w PKB Polski (ponad 4%),
  • znaczący udział wydatków na ochronę zdrowia w całości wydatków publicznych (wydatki NFZ na ochronę zdrowia w 2012 r. będą równe 19% całości wydatków budżetu państwa),
  • trendy demograficzne (zwiększający się w populacji udział osób w wieku starszym),
  • nowe kosztowne potrzeby w zakresie ochrony zdrowia związane z trendami demograficznymi,

profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych mają charakter strategiczny dla kraju i stanowią jedno z najważniejszych wyzwań przyszłości.

Krajowy Program Badań określa choroby cywilizacyjne jako największe zagrożenie zdrowotne dla populacji Polski w perspektywie najbliższych lat. Na liście chorób cywilizacyjnych znalazły się: choroby układu krążenia (w tym: nadciśnienie, zawał mięśnia sercowego i udar mózgu), nowotwory złośliwe, choroby nerek, cukrzyca i otyłość, choroby psychiczne (w tym również depresja), choroby otępienne oraz uzależnienia od alkoholu, leków i narkotyków oraz zaburzenia komunikacji. Od wielu lat obserwuje się także, zwłaszcza u osób młodszych, stały wzrost zachorowań na choroby alergiczne. Obok starzenia się populacji, główną przyczyną większości tych chorób są narażenie na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz niekorzystne zmiany stylu życia.

Cywilizowany świat nie pozostaje na te zjawiska obojętny i podejmuje walkę z tymi zagrożeniami przeznaczając ogromne finansowe środki na badania naukowe i pracę edukacyjną. Połączenie zdrowej i zrównoważonej diety wegetariańskiej, aktywności fizycznej, braku nałogu i kontrolowania wagi ciała może zredukować ryzyko chorób cywilizacyjnych aż o 8o%. Istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na programy, które zainspirują nas do zmiany codziennych nawyków i stylu życia zarówno na poziomie rodziny, jak i całego społeczeństwa.


CELE STOWARZYSZENIA 

W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie społeczne na godną zaufania i opartą o podstawy naukowe wiedzę na temat wegetariańskiego trybu żywienia i bezpieczeństwa żywności, głównym celem Stowarzyszenia Vege Polska jest działalność edukacyjna wspomagająca zrozumienie społeczne powiązań między sposobem żywienia, a stanem zdrowia oraz zwiększenie świadomości konsumentów, którzy mogą spełniać aktywną rolę przy dokonywaniu zbilansowanych i zdrowych wyborów odnośnie własnych nawyków żywieniowych.    

Celami Stowarzyszenia są:

1. Promocja zdrowego stylu życia w oparciu o dietę wegetariańską.

2. Ochrona, profilaktyka, promocja zdrowia.

3. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu odżywiania.

4. Promowanie zdrowego stylu odżywiania w rozwoju człowieka, w różnych grupach społecznych.

5. Działalność kulturalna.

6. Działalność naukowa.

7. Edukacja.

8. Ochrona środowiska.


Cele, o których mowa powyżej realizowane są poprzez:

a) Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu odżywiania w oparciu o wegetarianizm.

b) Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizacja działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.

c) Organizowanie imprez prozdrowotnych i kulturalnych.

d) Działalność edukacyjna, informacyjno-promocyjna i wydawnicza.

e) Tworzenie i wspieranie warunków dla twórczego rozwoju człowieka.

f) Organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji i innych spotkań na rzecz kształtowania świadomości zachowań prozdrowotnych społeczeństwa, oraz w zakresie promocji kultury i wspierania edukacji.

g) Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką ochrony zdrowia.

h) Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, aktywizowanie środowiska wiejskiego i wspieranie rozwoju regionalnego w zakresie ekologicznej bio-żywności.

i) Tworzenie i prowadzenie ośrodków na rzecz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

j) Organizowanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu realizacji zadań statutowych.

k) Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Stowarzyszenia.

l) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami realizującymi zadania o takim samym lub podobnym charakterze.

m) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

n) Celem Stowarzyszenia będą także działania w lokalnym środowisku, w tym przykładowo objęcie opieką szkół w celu przeprowadzenia warsztatów wraz z edukacją z zakresu zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz ekologii.