CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU VEGE POLSKA!

Nowoczesne myślenie o zdrowiu to myślenie o zmianie stylu życia i profilaktyce prozdrowotnej. Przekonanie to wolno przebija się do ogólnej świadomości i potrzebuje szeroko zakrojonego wsparcia: działań promocyjnych i edukacyjnych, programów społecznych angażujących nie tylko uwagę, ale i zmianę postawy i zachowania społeczeństwa.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, komu bliskie są idee świadomego stylu odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych, nie tylko u osób dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży.


Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać  każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec  – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni popierają i czynnie uczestniczą w realizacji celów Stowarzyszenia, dbają o dobre imię Stowarzyszenia oraz przez swoją postawę i działania przyczyniają się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • korzystania w pełni z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • kształtowania programu Stowarzyszenia,
 • aktywnego i czynnego udziału w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, przyjęciu jej przez zarząd i opłaceniu rocznej składki członkowskiej.

Roczna składka członkowska: 100 zł


Członek Honorowy

Forma członkostwa dla lekarzy, dietetyków, pedagogów, kucharzy, oraz wszystkich, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zdrowego stylu żywienia, współtworzą dorobek Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi mają prawo do:

 • korzystania w pełni z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • kształtowania programu Stowarzyszenia,
 • brania udziału w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków i wypowiadania się we wszelkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna krajowa i zagraniczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest Stowarzyszenie. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.


Członek Wspierający

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo do:

 • korzystania w pełni z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • kształtowania programu Stowarzyszenia,
 • brania udziału w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków i wypowiadania się we wszelkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający zwolnieni są ze składek członkowskich.

 


Wolontariat

Zapraszamy do wolontariatu osoby, które chcą wstąpić w nasze szeregi, zdobywać nowe doświadczenie i pomóc nam aktywnie działać. Stowarzyszenie w swojej misji skupia wszystkich tych, którzy pragną z nami skutecznie promować świadomy styl odżywiania i życia. Dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i nadzieją daje nam spełnienie.

Przy wielu akcjach potrzebujemy osób, które pomogą w ich realizacji. Wolontariuszy zachęcamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie i zadeklarowanie swego udziału w jednym z nich. Można też podjąć się realizacji własnego projektu bądź wydarzenia, w którego pilotażu chętnie służymy wszelkim możliwym wsparciem.

Stowarzyszenie wspiera autorskie projekty
służące rozwojowi idei zdrowego stylu żywienia w Polsce.
Pomożemy Ci Twój projekt uruchomić i wypromować.


Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Vege Polska otrzymują:

 • VEGE KARTĘ (aktualnie trwają pracę nad uruchomieniem VEGE KARTY, będziemy informowali kiedy program ruszy), uprawniającą do zniżek na wybrane usługi/produkty wspierające zdrowy styl odżywiania i życia,
 • comiesięczny newsletter informujący o naszej działalności,
 • zniżki na uczestnictwo we wszystkich imprezach/warsztatach/kursach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • krótkie vademecum zdrowego odżywiania przygotowane przez Dietetyka.